obróć telefon

W celu dalszego przeglądania strony

Wykorzystujemy pliki cookies do prawidłowego działania strony, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności. Czy zgadzasz się na wykorzystywanie plików cookies?

A. Definicje

 1. Administrator - Arc Consulting Group sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Królewska 57, 30-081;
 2. Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii;
 3. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 4. Osoba, której dane dotyczą – każda osoba fizyczna, której dane osobowe przetwarzane są przez Administratora, np. osoba kierująca do Administratora zapytanie w formie e-maila.

B. Kontakt z Administratorem

 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Monikę Matyjek-Górę; kontakt z IOD możliwy jest poprzez adres e-mail: dpo@arc-consulting.pl lub adres korespondencyjny ul. Królewska 57, 30-081 Kraków.

C. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych

KORESPONDENCJA MAILOWA I TRADYCYJNA

 1. W przypadku kierowania do Administratora za pośrednictwem poczty e-mail lub tradycyjnej korespondencji niezwiązanej z usługami świadczonymi na rzecz nadawcy, dane osobowe zawarte w tej korespondencji są przetwarzane wyłącznie w celu komunikacji i rozwiązania sprawy, której dotyczy korespondencja;
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu korespondencji kierowanej do niego w związku z jego działalnością gospodarczą.

KONTAKT TELEFONICZNY

 1. W przypadku kontaktowania się z Administratorem drogą telefoniczną, w sprawach niezwiązanych z zawartą umową lub świadczonymi usługami, Administrator może żądać podania danych osobowych tylko wówczas, gdy będzie to niezbędne do obsługi sprawy, której dotyczy kontakt;
 2. Podstawą prawną jest w takim wypadku uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą.

ZBIERANIE DANYCH W ZWIĄZKU ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG LUB WYKONYWANIEM UMÓW

 1. W razie zbierania danych dla celów związanych z wykonaniem umowy, Administrator przekazuje osobie, której dane dotyczą, szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych w momencie zawierania umowy.

REKRUTACJA

 1. W procesie rekrutacji Administrator przetwarza dane osobowe zawarte w formularzu aplikacyjnym oraz załączonych dokumentach (np. w CV lub życiorysie). Dane osobowe są przetwarzane:
  1. Na podstawie przepisów prawa – w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych określonych przepisami prawa, w tym przede wszystkim Kodeksem Pracy – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami Kodeksu Pracy);
  2. Na podstawie zgody w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji w zakresie danych niewymaganych przepisami prawa, a także dla celów przyszłych procesów rekrutacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
  3. Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora – w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

ZBIERANIE DANYCH W INNYCH PRZYPADKACH

 1. W celu związanym z rozpoczęciem i utrzymaniem kontaktów biznesowych, Administrator może również zbierać inne dane osobowe – np. w czasie eventów, spotkań biznesowych/networkingowych, poprzez wymianę wizytówek. Podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością;
 2. Dane osobowe zebrane w takich przypadkach przetwarzane są wyłącznie w celu, dla jakiego zostały zebrane, a Administrator zapewnia ich odpowiednią ochronę.

D. Odbiorcy danych

 1. Administrator może ujawniać przetwarzane dane osobowe zewnętrznym podmiotom, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora, w tym w szczególności podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, dotyczące ochrony danych osobowych, dostawcom odpowiedzialnym za wsparcie i obsługę systemów informatycznych i sprzętu, kurierom, agencjom marketingowym czy rekrutacyjnym;
 2. Odbiorcami przetwarzanych przez Administratora danych osobowych mogą być również organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

E. Okres przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu przetwarzania lub może być określony przepisami prawa, gdy stanowią one podstawę przetwarzania:
  1. Gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, dane przetwarzane są do momentu jej wycofania;
  2. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający realizację tego interesu lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych;
  3. Gdy podstawę przetwarzania stanowi niezbędność do zawarcia i wykonania umowy, dane są przetwarzane do momentu jej rozwiązania.
 2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami;
 3. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

F. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych i informacji o ich przetwarzaniu;
  2. prawo uzyskania kopii danych;
  3. prawo do przenoszenia danych;
  4. prawo do poprawiania danych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  5. prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym);
  6. prawo do ograniczenia przetwarzania;
  7. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8. prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem;
  9. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 2. Wniosek dotyczący realizacji ww. praw można złożyć kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora.

G. Inne postanowienia

 1. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG (Europejski Obszar Gospodarczy);
 2. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane;
 3. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny;
 4. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

H. Wykorzystanie plików cookies

Cookies to pliki tekstowe zapisywane w pamięci Twojej przeglądarki przez serwisy internetowe. Są one powszechnie używane do obsługi różnych funkcji w serwisach internetowych. Pozwalają np. zapamiętać ustawienia i pozyskiwać różne informacje na temat przeglądarki, urządzenia i użytkownika. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer oraz czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. W szczególności, tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Administrator wykorzystuje Cookies w celu:

 1. Rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizacji i odpowiedniego wyświetlenia strony internetowej, dostosowanego do jego indywidualnych potrzeb;
 2. Optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora, poprzez tworzenie anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych serwisu za pomocą usługi Google Analytics.

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi klikając tutaj.

Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.